Just be you

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan Praktijk HB. Praktijk HB is een bedrijfsnaam geregistreerd bij de KvK. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Praktijk HB en u vanaf het moment dat u besluit een coachtraject bij Praktijk HB te volgen.

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Praktijk HB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat er mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die u met Praktijk HB aan gaat.

1.3. Praktijk HB wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief u) van de hand.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Praktijk HB deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

  1. Praktijk HB- Dienstverlening

2.1. Praktijk HB biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat in een coachtraject. De coaching vindt veelal plaats in de vorm van een traject van 10-24 weken of zo nodig langer waarbij u (en/of uw gezin) eens per 2 weken met de coach werkt aan vooraf gestelde doelen.

  1. Aansprakelijkheid – Coachtraject en educatie

3.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Praktijk HB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van educatie en/of van de begeleiding.

3.2. U gaat er mee akkoord dat de coaching die Praktijk HB aanbiedt nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. U begrijpt en accepteert dat de coaching die Praktijk HB biedt complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

3.3 Praktijk HB is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van u, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de begeleiding van u door de coach/trainer, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de coach/trainer.

3.4. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Praktijk HB ten opzichte van u en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Praktijk HB, maar altijd tot een maximumbedrag van €70. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

  1. Coaching Praktijk HB kosten

4.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt 15 minuten, vindt telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Indien u verhinderd bent voor de intake en/of voor vervolggesprekken, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van tevoren af voor de intake en/of voor een vervolgafspraak, dan wordt het volle tarief bij u in rekening gebracht. Indien tijdens een coach traject tussentijds contact gewenst is, dan wordt de eerste 10 minuten daarvan niet in rekening gebracht, de tijd daarna wordt in rekening gebracht.

4.2. Indien u (de klant) besluit om gebruik te maken van coaching van Praktijk HB, dan gaat u ermee akkoord dat Praktijk HB na ieder gesprek of ten laatste aan het einde van de maand per e-mail een factuur stuurt aan de klant.

4.3. De kosten voor alle diensten staan vermeld in uw contract/in de e-mail die u ontvangt na inschrijving voor een coachtraject. Praktijk HB kan hier op ieder moment wijzigingen in aanbrengen, maar zal klanten wier begeleidingstraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.

4.4. Betalingen dienen te zijn gedaan op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat u op de factuur van Praktijk HB aantreft.

4.5. Indien de klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

4.6. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal Praktijk HB een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

4.7. In het geval van niet tijdige betaling heeft Praktijk HB het recht de uitvoering van het begeleidingstraject voor onbepaalde tijd op te schorten. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Praktijk HB het recht een reeds gestart begeleidingstraject te beëindigen.

4.8. Indien u eenzijdig tussentijds uw coachtraject beëindigd, dan geldt dat uw betalingsverplichting voor het afgesproken aantal sessies met Praktijk HB nog twee sessies doorloopt. Indien u minder dan twee sessies te gaan heeft bij een tussentijdse beëindiging, zal de resterende sessie in rekening worden gebracht.

  1. Wijzigingen Algemene voorwaarden

5.1. Praktijk HB behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

  1. Privacy

6.1. Praktijk HB zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is. Leest u ook de privacyverklaring op de website.

6.2. Praktijk HB probeert goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Indien u Praktijk HB benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand (database Praktijk HB) worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

6.3. De website Praktijk HB gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan moet u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.

  1. Contactgegevens

7.1. Indien u zich wilt wenden tot Praktijk HB, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Praktijk HB.

Contactgegevens:

Telefoon: 06-26860345
E-mail: info@praktijkhb.nl

  1. Klachtenprocedure

8.1. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening, is het aan te raden dit rechtstreeks met uw coach te bespreken. Indien dit niet tot verbetering leidt, kunt u de volgende procedure volgen. Praktijk HB is aangesloten bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie van ZZP Nederland. Hiermee voldoet Praktijk HB aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Deze klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. U kunt uw klachten over de zorg van Praktijk HB daar voorleggen. Indien deze niet uw zorgen weg kan nemen, kunt u uw klacht voorleggen aan de erkende geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Praktijk HB algemene voorwaarden – Versie november 2022

Back To Top