skip to Main Content

Just be you

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek dat u brengt aan de website www.praktijkhb.nl. Praktijk HB is een bedrijfsnaam geregistreerd bij de KvK. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Praktijk HB en u vanaf het moment dat u besluit een workshop, training of coachtraject bij Praktijk HB te volgen.

1.2. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Praktijk HB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U gaat er mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op iedere overeenkomst die u met Praktijk HB aan gaat.

1.3. Praktijk HB wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van andere partijen (inclusief u) van de hand.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Praktijk HB deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Praktijk HB

2.1. Praktijk HB biedt een onafhankelijke en commerciële dienst waarbij u samen aan de slag gaat in een coachtraject, of waarin u individueel een cursus volgt of samen aan de slag gaat tijdens een workshop, training of doorlopende groep. De coaching vindt veelal plaats in de vorm van een traject van 10-24 weken of zo nodig langer waarbij u (en/of uw kind of uw gezin) gemiddeld eens per 2 weken met de coach werkt aan vooraf gestelde doelen. Workshops, trainingen en doorlopende groepen vinden op vooraf geplande data plaats.

 1. Aansprakelijkheid – website

3.1. Praktijk HB heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie fouten of tekortkomingen vertoont, zal Praktijk HB zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3.2. Praktijk HB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde educatieve informatie, inclusief maar niet beperkt tot het beeldmateriaal.

3.3. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een gediplomeerd arts. Praktijk HB geeft in geen geval medische adviezen noch doet zij aan diagnostiek.

3.4. Het aangaan van een coachtraject, workshopdeelname, trainingsdeelname of lidmaatschap van een doorlopende groep is voor eigen rekening en risico van u.

 1. Aansprakelijkheid – Coachtraject en educatie

4.1. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen leer- en ontwikkelproces. Praktijk HB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resultaten of gevolgen van educatie en/of van de begeleiding.

4.2. U gaat er mee akkoord dat de coaching die Praktijk HB aanbiedt nooit de medische zorg van een arts kan vervangen. U begrijpt en accepteert dat de coaching die Praktijk HB biedt complementair is aan medische zorg en nooit ter vervanging kan dienen van dergelijke zorg.

4.3. Praktijk HB heeft veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van het workshop materiaal, trainingsmateriaal. Desalniettemin is het mogelijk dat de inhoud van deze materialen onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. Als de inhoud van het materiaal fouten of tekortkomingen vertoont, zal Praktijk HB zich inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

4.4. Praktijk HB is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van u, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, fluctuaties in omzet en gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de begeleiding van u door de coach/trainer, het gebruik of juist de beëindiging van de dienst van de coach/trainer.

4.5. Indien sprake is van enige aansprakelijkheid op welke grond dan ook van Praktijk HB ten opzichte van u en/of derden, dan is deze schade per gebeurtenis uitsluitend beperkt tot directe schade die voortvloeit uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Praktijk HB, maar altijd tot een maximumbedrag van €70. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 1. Coaching Praktijk HB kosten

5.1. Het eerste gesprek (“kennismaking”) duurt 15 minuten, vindt face-to-face of telefonisch plaats en is vrijblijvend en kosteloos. Het intakegesprek kost € 105,- per uur voor particulieren en ondernemers – en de behandelgesprekken kosten € 105,- per uur indien u de consulten zelf betaalt of indien u via uw werkgever komt dan geldt mijn zakelijke tarief van € 130,- voor een intakegesprek van een uur en voor een regulier coachgesprek € 130,- per uur. Indien u verhinderd bent voor de intake en/of voor vervolggesprekken, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren laten weten. Zegt u korter dan 24 uur van tevoren af voor de intake en/of voor een vervolgafspraak, dan wordt het volle tarief bij u in rekening gebracht.

5.2. Indien u (de klant) besluit om gebruik te maken van coaching van Praktijk HB, dan gaat u ermee akkoord dat Praktijk HB na ieder gesprek per e-mail een factuur stuurt aan de klant. Indien u (de klant) besluit om zich aan te melden voor een workshop, training of doorlopende groep, dan gaat u ermee akkoord dat Praktijk HB voor aanvang van de workshop, training een totaalfactuur per e-mail stuurt aan de klant.

5.3. De kosten voor alle diensten staan vermeld in uw contract/in de e-mail die u ontvangt na inschrijving voor een cursus, workshop, training of doorlopende groep. Praktijk HB kan hier op ieder moment wijzigingen in aanbrengen, maar zal klanten wier begeleidingstraject loopt blijven behandelen voor het oude tarief met inachtneming van een maximale termijn van twee maanden.

5.4. Betalingen dienen te zijn gedaan op rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum op het rekeningnummer dat u op de factuur van Praktijk HB aantreft. Indien de aanvang van een workshop, training of doorlopende groep eerder plaats vindt dan de termijn van 14 dagen, dient de totaal factuur voor aanvang van de workshop, training, doorlopende groep te zijn voldaan. Wanneer niet tijdig aan de betaling van een workshop, training of doorlopende groep voldaan is, dan kan Praktijk HB de klant de toegang tot deelname aan die activiteit ontzeggen.

5.5. Indien de klant niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaalt, wordt de klant eenmalig kosteloos herinnerd de factuur te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt het bedrag van de oorspronkelijk factuur vermeerderd met 15%.

5.6. Blijft de betaling ook na deze herinnering uit, dan zal Praktijk HB een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

5.7. In het geval van niet tijdige betaling heeft Praktijk HB het recht de uitvoering van het begeleidingstraject voor onbepaalde tijd op te schorten en/of om de klant de toegang tot deelname aan een workshop, training of doorlopende groep te ontzeggen. Is de factuur nog niet voldaan binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, dan heeft Praktijk HB het recht een reeds gestart begeleidingstraject te beëindigen en/of de klant uit te schrijven voor deelname aan een workshop, training of doorlopende groep.

5.8. Opschorting of beëindiging van het begeleidingstraject door Praktijk HB heeft geen invloed op de betalingsverplichting voor reeds door de klant genoten diensten van Praktijk HB.

 1. Informatie van Praktijk HB op de website en eigendom van educatieve materialen

6.1. Alle Informatie die is geplaatst op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s op de website, is eigendom van Praktijk HB. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op informatie behoren toe aan Praktijk HB. Niets van deze informatie mag-zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Praktijk HB-worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Praktijk HB behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

6.2. Alle educatieve materialen gebruikt in workshops, trainingen, informatiebijeenkomsten en doorlopende groepen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, software, foto’s, geluid, muziek, video’s, zijn nadrukkelijk eigendom van Praktijk HB. Dergelijke informatie mag niet– zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Praktijk HB – voor elk ander doel anders dan persoonlijke deelname worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. Praktijk HB behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot deze informatie zijn verleend.

 1. Links vanaf de Praktijk HB-website

7.1. Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom zijn van Praktijk HB of buiten haar zeggenschap vallen. Praktijk HB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content en/of het privacy beleid op websites van derden.

7.2. Praktijk HB raadt u aan om bij het verlaten van elke website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacy beleid van elke andere door u bezochte website.

 1. Wijzigingen Algemene voorwaarden

8.1. Praktijk HB behoudt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2. Praktijk HB behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Praktijk HB met gegevens omgaat en om de voorwaarden aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Indien u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.

8.3. Praktijk HB raadt u aan altijd de website in de gaten te houden met als doel uzelf op de hoogte te stellen van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

 1. Privacy

9.1. Praktijk HB zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk gezien noodzakelijk is. Leest u ook de privacyverklaring op de website.

9.2. Praktijk HB probeert goede en persoonlijke service te bieden. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Indien u Praktijk HB benadert, kunnen uw persoonsgegevens in een bestand (database Praktijk HB) worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen verrichten.

9.3. De website Praktijk HB gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies niet op prijs stelt, dan moet u dit zelf in uw Internet opties wijzigen.

 1. Contactgegevens

10.1. Indien u zich wilt wenden tot Praktijk HB, uw gegevens wilt inzien, laten bijwerken of heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen (ook over uw persoonlijke gegevens), neem dan contact op met Praktijk HB.

Contactgegevens:

Telefoon: 06-26860345
E-mail: info@praktijkhb.nl

BTW identificatie nummer:
NL001824615B56

 1. Rechts- en forumkeuze

11.1. Op het gebruik van deze website, de diensten die door Praktijk HB worden aangeboden en alle met deze website verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien deze algemene voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft Praktijk HB het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden. Alle geschillen in verband met deze website of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Praktijk HB algemene voorwaarden – Versie december 2019

Back To Top