Just be you

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk HB. Welke gegevens verwerk ik en waarom?

Ik doe er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met uw zakelijke en eventuele persoonlijke gegevens om te gaan. Daarom houd ik me aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Een toelichting op deze eisen vindt u in dit document.

Bij de verwerking houd ik me aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Ik de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Ik eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om persoonsgegevens te beschermen en ik dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • Ik respecteer het recht om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en/of te verwijderen.
 • Ik ben verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die ik verzamel en verwerk.

Welke gegevens verwerk ik en waarom?

1.1 Gezinscoaching, individuele coaching, workshops en trainingen, doorlopende groepen en informatie dagen/avonden.

Wat houden deze doelen in?
U kunt uw gegevens verstrekken t.b.v. gezinscoaching, individuele coaching, workshops, trainingen, doorlopende groepen en informatiedagen/avonden. Wanneer u gegevens doorgeeft per mail, telefonisch of via een contactformulier/ inschrijfformulier dan verstrekt u actief persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door mij gebruikt om u te informeren over de diensten zoals aangeduid op het moment van het versturen van het contactformulier en/of het inschrijfformulier. Daarnaast geeft u mij toestemming om in de toekomst specifieke informatie te sturen over “lopende trajecten of activiteiten” waar u aan deelneemt.

Welke informatie gebruik ik voor dat doel?
Voor uw deelname aan gezinscoaching, individuele coaching, workshops, trainingen, doorlopende groepen en informatiedagen/avonden verwerk ik voor uw aan- of afmelding de volgende gegevens: uw naam, (zakelijk) adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, datum afspraak, aanwezigheid, prijsafspraak en bankgegevens. Daarnaast kan ik u tijdens uw registratie of deelname aan bijeenkomsten ook vragen om andere informatie te verstrekken zoals eerdere begeleiding, genoten opleidingen, functietitel, branche en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verwerkt in een gegevensbestand (database Praktijk HB).

Tevens kan ik telefonisch of middels e-mail contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag.

1.2 Evaluatieformulieren

Wat houdt dit doel in?
Ik maak gebruik van evaluatieformulieren om de activiteiten van Praktijk HB te laten evalueren.

Welke informatie gebruik ik voor dat doel?
Om u evaluatieformulieren toe te zenden, verwerk ik persoonsgegevens zoals uw naam, (zakelijk) adres, e-mailadres.

1.3 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten met mij

Wanneer u deelneemt aan gezinscoaching, individuele coaching, workshops, trainingen, doorlopende groepen en informatiedagen/avonden dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Als de periode van zeven jaar verstreken is en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie, verwijder ik de persoonsgegevens uit mijn database.

 1. Verstrekking aan derden

Ik schakel bij de uitvoering van mijn dienstverlening soms derden in (zoals extra coaches of trainers tijdens workshops of trainingen, docenten, administratieve ondersteuning etc.). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, tref ik de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover in het kader noodzakelijk. In ieder geval verwerken deze derde partijen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het geval van wanbetalers kunnen gegevens gedeeld worden met een incassobureau.

 1. Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Ik bewaar de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Ik verwerk uw persoonsgegevens in een aparte beveiligde database van Praktijk HB.

 1. Websites van derden/e-mail/social media

Websites: mijn website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites.

Social media en e-mail: u kunt ervoor kiezen om met mij te chatten, contact op te nemen via mijn social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of What’s app. Ik bewaar uw gegevens beveiligd in mijn database. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vraag ik u in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met mij te delen. Ik kan dan controleren of ik met de juiste persoon in gesprek ben.

Op de gegevens die ik van u krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social media platforms omgaan met de door u verstrekte data. Ik wijs u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet.

 1. Corrigeren of verwijderen van je gegevens

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken? Dan vraag ik u hierbij dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, zodat ik u zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, corrigeer of verwijder ik uw gegevens. Ik kan verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

 1. Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wijzigt als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op mijn website. Ik raad u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 28 november 2022.

Back To Top